ชำระผ่านการโอน

ภาพประกอบธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี : 4281463457 ชื่อบัญชี : บริษัท พาณิชย์อมรกิจ จำกัด
credit

บทความ

ผลรวมเบอร์

การรับประกันสินค้า
นโยบายความปลอดภัย
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้านค้า ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า

หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า ดังต่อไปนี้

 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.berhoro.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ และ Line official เท่านั้น

โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทาง Line official  ก่อน

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า

"ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์ โทรศัพท์  Line official ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์

ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 10 นาที


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.berhoro.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.berhoro.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ

ของร้านค้า  โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับ

ข่าวสารจากร้านค้า ท่านสามารถติดตามร้านค้าได้ที่  Facebook : www.berhoro.com

และ Line official : @berhoro โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยบล็อค Facebook

และ Line official ของร้านค้า


เว็บไซต์ของร้านค้า ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ร้านค้า อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์

เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า

ซึ่งร้านค้าจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล ดังนี้

    1) วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

    2) จำนวนคนที่เข้าดูเว็บไซต์

    3) จำนวนการดูหน้าเว็บเพจต่างๆการรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.berhoro.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์

ในการดำเนินงานของร้านค้าและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ

และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม

หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ร้านค้า ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

ร้านค้าจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

 

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

    • ชื่อ-นามสกุล

    • ที่อยู่

    • Email เบอร์โทรศัพท์ หรือ Line ID

    • เลขประจำตัวประชาชน

    • รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

ให้กับเว็บไซต์ร้านค้า ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ร้านค้า

แล้ว ร้านค้า จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และและจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้า จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ร้านค้า

และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail หรือ Line มายังร้านค้า

ร้านค้าจะเก็บเนื้อหาใน e-mail หรือ Line ที่อยู่ของ e-mail หรือ Line และการโต้ตอบ e-mail

หรือ Line ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล

และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของร้านค้า ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้น

ว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     เว็บไซต์ www.berhoro.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ ร้านค้า จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

 1.ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ร้านค้า ในการดำเนินการ

 2.ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง

 3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น 

    เว็บไซต์ www.berhoro.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้า

    ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

    ในการณ์นี้ ทางเว็บไซต์ www.berhoro.com  จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

เว็บไซต์ www.berhoro.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก(Third Party)

ในการที่จะพัฒนา และดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของร้านค้า

และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของร้านค้า ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับร้านค้า

หรือเข้ามาดำเนินการในนามของร้านค้า นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูล ลูกค้าของเว็บไซต์ 

www.berhoro.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย

เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.berhoro.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของ

ร้านค้า องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของร้านค้า ด้วยเช่นกัน


กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.berhoro.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

รีวิว

show-review

© copyright 2020 by wynnsoft-solution.com