นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้านค้า ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า

หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า ดังต่อไปนี้

 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.berhoro.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ และ Line official เท่านั้น

โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทาง Line official  ก่อน

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า

"ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์ โทรศัพท์  Line official ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์

ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 10 นาที


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.berhoro.com

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.berhoro.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ

ของร้านค้า  โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับ

ข่าวสารจากร้านค้า ท่านสามารถติดตามร้านค้าได้ที่  Facebook : www.berhoro.com

และ Line official : @berhoro โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยบล็อค Facebook

และ Line official ของร้านค้า


เว็บไซต์ของร้านค้า ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ร้านค้า อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์

เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า

ซึ่งร้านค้าจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล ดังนี้

    1) วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

    2) จำนวนคนที่เข้าดูเว็บไซต์

    3) จำนวนการดูหน้าเว็บเพจต่างๆการรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.berhoro.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์

ในการดำเนินงานของร้านค้าและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ

และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม

หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ร้านค้า ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

ร้านค้าจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

 

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

    • ชื่อ-นามสกุล

    • ที่อยู่

    • Email เบอร์โทรศัพท์ หรือ Line ID

    • เลขประจำตัวประชาชน

    • รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

ให้กับเว็บไซต์ร้านค้า ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ร้านค้า

แล้ว ร้านค้า จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และและจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้า จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ร้านค้า

และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail หรือ Line มายังร้านค้า

ร้านค้าจะเก็บเนื้อหาใน e-mail หรือ Line ที่อยู่ของ e-mail หรือ Line และการโต้ตอบ e-mail

หรือ Line ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล

และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของร้านค้า ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้น

ว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     เว็บไซต์ www.berhoro.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ ร้านค้า จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

 1.ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ร้านค้า ในการดำเนินการ

 2.ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง

 3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น 

    เว็บไซต์ www.berhoro.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้า

    ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

    ในการณ์นี้ ทางเว็บไซต์ www.berhoro.com  จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ

เว็บไซต์ www.berhoro.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก(Third Party)

ในการที่จะพัฒนา และดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของร้านค้า

และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของร้านค้า ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับร้านค้า

หรือเข้ามาดำเนินการในนามของร้านค้า นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูล ลูกค้าของเว็บไซต์ 

www.berhoro.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย

เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.berhoro.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของ

ร้านค้า องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของร้านค้า ด้วยเช่นกัน


กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.berhoro.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ